• REGULAMIN

                                     Regulamin Akcji Promocyjnej – „Zdjęcie za długopis interaktywny"

                                                                    (dalej również: „Regulamin” )

                                                                                          I.

                                                                      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Zdjęcie za długopis interaktywny” (dalej również: „Akcja”) i przyrzekającym nagrody w Akcji w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również:„KC”) jest ThingsMore Monika Sobocka  z siedzibą w Kaliszu, ul. Ciesielska 13, 62-800 Kalisz, posiadająca NIP 618 191 20 20, REGON 526090987 adres strony internetowej: www.thingsmore.fun  e-mail: zamowienia@thingsmore.fun
 2. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach strony internetowej: www.thingsmore.fun i facebooka
 3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Akcji , prawa i obowiązki uczestników Akcji , a także prawa i obowiązki Organizatora.                   

                                                                                       II.
                                                         PRZEDMIOT I ZAKRES AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. 1. Promocja uprawnia klientów, którzy w okresie od 11. Września 2023 r. dokonali zakupu produktów firmy ThingsMore czyli jednego z zestawów interaktywnej podłogi i ściany w jednym ThingsMore lub samych czujników ruchu ThingsMore do otrzymania interaktywnego długopisu ThingsMore. Aby otrzymać długopis interaktywny Things More dodatkowo klient musi przesłac zdjęcie na którym widoczne jest jak wykorzystywana jest podłoga lub ściana interaktywna ThingsMore przez dziecko klienta.

                                                                                 III.

                                                                     CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 14stycznia 2024 r. do momentu wyczerpania puli długopisów interaktywnych. W puli jest 200 długopisów. O końcu promocji j Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej. 

                                                                                     IV.
                                                              WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych którzy dokonali zakupu jednego z produktów ThingsMore i są rodzicami lub opiekunami dzieci w wieku od 2 lat do 18 lat w momencie wysłania zdjęcia do Organizatora i przystąpią do Akcji Promocyjnej  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,  w tym w szczególności:

− prześlą zdjęcie wykorzystywania interaktywnej sciany lub podłogi ThingsMore przez ich pociechy wraz ze zdjęciem faktury zakupu produktu ThingsMore w celu wstepnej weryfikacji na adres internetowy: zamowienia.thingsmore.fun

- wypełnią prawidłowo formularz osobowy i wyrażą zgody oraz zakceptują regulamin Promocji . Dokumenty te zostaną przesłane internetowo na adres z jakiego zostało wysłane zdjęcie dziecka i faktury. Wypełnione formularze , zgody i zaakcepotowany regulamin prześlą ponownie do Organizatora Akcji Promocyjnej na adres internetowy: zamowienia.thingsmore.fun

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny

                                                                                   V.

                                                               ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1.  Akcja polega na przesłaniu przez Uczestnika zdjęcia na którym widać jak dziecko korzysta z produktów ThingsMore.
 2.  Zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno spełniać następujące wymagania - rozmiar pliku do 5 MB, format: PNG, GIF, JPG.
 3.  W Promocji każdy Uczestnik może zgłosić taką liczbę zdjęć, która odpowiada ilości zakupionych produktów ThingsMore. Jeden zakup odpowiada jednemu zgłoszeniu do Akcji promocyjnej.

               Zdjęcia  mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Akcji

 1. . Zakazane jest przesyłanie zdjęć o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z tym Regulaminem, w szczególności zakazane jest przesyłanie zdjęć o charakterzeerotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, przedstawiających dzieci niekompletnie ubrane, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym. Organizator ma prawo usuwać z Akcji zgłoszenia , o których mowa w zdaniu poprzednim i nie objąć ich akcją promocyjną.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Akcji Promocyjnej. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej oraz będą przekazywane do skrzynki odbiorczej z której zostały przesłane zdjęcia przez Uczestnika Akcji
 3. Po zaakceptowaniu przesłanego zdjecią, weryfikacji zdjęcia faktury, poprawności wysłanych formularzy osobowych oraz wszelkich zgód przesłanych do Uczestnika pocztą ineternetową przez Organizatora oraz sprawdzenia czy Uczestnik zaakceptował i zapoznał się z Regulaminem także przesłanym pocztą internetową i odesłał podpisane dokumenty Organizator w ciągu siedmiu dni przesyła pocztą polską lub przesyłką kurierską na adres podany przez Uczestnika Akcji w formularzu osobowym nieodpłatnie długopis interaktywny ThingsMore. O wysyłce Uczestnik zostanie poinformowany dwa dni przed.

          7 Uczestnik musi wyrazić zgodę na publikację przesłanego zdjęcia w ramach Akcji Promocyjnej na stronie                             organiza tora www.thingsMore.fun i na stronie faacebooka organizatora. Jest to warunek konieczny, aby                             uczestniczyć w Akcji.

                                                                                     VI

                                                                                     PODATEK

           1. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych                   (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych nagród rzeczowych podlega                                opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody.                Organizator uiści ten podatek.

             Uczestnik Akcji  jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia                                  obowiązków               płatnika.

           Nagrody nie ma możliwości zamienić na inną rzecz lub wartość pieniężną

                                                            

                                                                               VII

                                                                     PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion dzieci widocznych na zdjęciach oraz miejscowości ich zamieszkania podanej w formularzu osobowym przez Uczestmika Uczestnik wyraża niniejszym zgodę.

Do Akcji mogą być zgłaszane jedynie takie zdjęcia , których wykorzystanie przez

Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich praw majątkowych i osobistych.

2.. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że:
a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przesłanego zdjęcia w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej oraz zawarcia z Organizatorem umowy, o której mowa w ust. 9 poniżej;
b. zgłoszone zdjęcia nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;
c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do zdjecia i nie są one przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;
d. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub wizerunku dziecka udostępnionego w ramach Akcji na czas nieokreślony w następującym zakresie: rozpowszechnianie w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych: w Internecie, między innymi na stronie www.thingsmore.fun i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram; w materiałach drukowanych, direct mailingu, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam.
f. jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek udostępniony jest w Akcji Promocyjnej
\g. wykorzystanie wizerunku dziecka nie narusza praw osób trzecich.

3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika zdjęcia do Akcji Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych iterytorialnych, na korzystanie ze zdjęcia  według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania ze zdjęcia dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia, w całości lubw części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jejgranicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w całości lub w części, w sposób inny niżokreślony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, ireemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdymógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tymrozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie www.thingsmore.fun i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
d. wykorzystywanie zdjęć do celów reklamowych, promocyjnych orazinformacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie,prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
e. wprowadzanie zdjęć w całości lub części do sieci teleinformatycznych,telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Zdjęć w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń zdjęć na różnewersje językowe oraz rozpowszechnianie zdjęć w każdym języku, na dowolnym nośniku.

4. .  Korzystanie ze zdjęć na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – f. powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innychpodmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, wszczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie zdjęcia w tym na dodawanie do zdjęcia elementów animacji i korzystanie w takiej formie ze zdjecia na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – f. powyżej,

5. Licencja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji(sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń iupoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania zdjęć, a odmowa rozpowszechnianianie wymaga uzasadnienia.

7. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

8. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 3 KC, że nabywa prawo własności do nośnika, na którym utrwalono zdjęcie oraz autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej do zdjęcia z dniem prezesłąnia go do Organizatora

9.  Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Promocji. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników , Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatoraod obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

                                                                                    VIII

                                                                           DANE OSOBOWE

 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. ThingsMore Monika Sobocka siedzibą w Kaliszu, ul. Ciesielska 13, 62-800 Kalisz
 2. 2. Dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wizerunku, a w stosunku doUczestbników Promocji również w zakresie adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu będą przetwarzane w celu:
 3. a. realizacji Akcji Promocyjnej , w tym w celu: weryfikacji tożsamości Uczestnika jak również w celu przekazania Nagrody oraz w celach kontaktowych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. b. wypełnienia obowiązku podatkowego, tj. rozliczenia przyznanej Nagrody (podstawa prawna:wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. c. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora –
 6. d. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. e. promocji działalności prowadzonej przez Organizatora, jak również oferowanych przez niego produktów (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f

RODO).

 1. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji . Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Akcji, w tym odbiór Nagrody.
 2. 4. Dokonując wysłąnia zdjęcia Uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającegozgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu , w tym również na przetwarzanie i publikację wizerunku dziecka.
 3. 5. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Promocji , rozliczenia Promocji orazokres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Promocji do momentu ichprzedawnienia. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisówpodatkowych i dotyczących sprawozdawczości, nie dłużej niż przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym nastąpiło wydanie Nagród.
 4. 6. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych
 5. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki2.00-193. Uczestnikom przysługuje także prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw,osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres zamowienia@thingsmore.fun w którym wskaże, z jakiego prawa chce skorzystać, w jakimi zakresie oraz w jaki sposób.
 6. 9. Organizator może powierzać dane osobowe w związku z realizacją Promocji innym podmiotom, w szczególności podmiotom świadczącym na jego rzecz wsparcie techniczne organizacji Promocji, usługi wsparcia informatycznego oraz inneusługi outsourcingowe (w tym księgowe i prawne).
 7. 10. Organizator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przekazywane poza obszar EOG.

                                                                                          IX

                                                                                  REKLAMACJE

 1. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy mogą zgłaszać wszczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora:

ThingsMore

 1. Borki 6

43-254 Warszowice

 1. 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 2. 3. Ewentualne Reklamacje dotyczącego danej Promocji są przyjmowane w Okresie Trwaniadanej Promocji oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia Ogłoszenia jej końca..

Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będąrozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.

.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 1. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

                                                                                X
                                                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem thingsmore.fun na Stronie Internetowej Organizatora i wchodzi w życie z dniem 14.01.2024.
 2. 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądypowszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
 3. 4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Serwisu jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy i tym samym Uczestnik musi zwrócić nagrodę przesyłając ją na adres organizatora.
 4. 5. Organizator usuwa Profil Uczestnika w ciągu 48 godzin (czas wymagany ze względówtechnologicznych) po otrzymaniu takiego oświadczenia.
 5. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 6. a. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Akcji promocyjnych, wpływającą na wzajemneprawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 7. b. zmianę sposobu przeprowadzania Promocji spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 8. 12. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na swojej stronie internetowej.